Tập đoàn Nam Long phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty

Tập đoàn Nam Long phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông báo  phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 1.709.964 cổ phiếu Kết quả kinh doanh, năm 2018 Nam Long đạt 3.480 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 10% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 887 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm cùng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 763 tỷ đồng. Trên BCTC kiểm toán năm 2018 của Nam Long thể hiện, tổng LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 là 1.294 tỷ đồng.

Nam Long phát hành cổ phiếu cho nhân viên công ty.

 

Theo: Cafef